Διασφάλιση Δεδομένων

Πρωταρχικό μέλημα της Operators σε όλα τα project που αναλαμβάνει είναι η διασφάλιση των αρχείων και η Α priori εμπιστευτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω υπογεγραμμένου συμφωνητικού εχεμύθειας.


Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα, το οποίο μέχρι σήμερα αποτελούσε τροχοπέδη για πολλές επιχειρήσεις ώστε να εμπιστευθούν έναν εξωτερικό συνεργάτη για την περαίωση ενός project, είναι η ασφάλεια των δεδομένων. Μοιραία αποτελούσε και αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα στον τομέα των outsource συνεργασιών.

Πρωταρχικό μέλημα της Operators σε όλα τα project που αναλαμβάνει είναι η διασφάλιση των αρχείων και η Α priori εμπιστευτικότητα που επιτυγχάνεται μέσω υπογεγραμμένου συμφωνητικού εχεμύθειας.

Είτε πρόκειται για χειρόγραφα αρχεία είτε πρόκειται για αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή η Operators δεσμεύεται ως προς την μέγιστη προστασία των παραπάνω εγγράφων ή προσωπικών στοιχείων.

Παράλληλα δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας είτε πρόκειται για φωτοαντίγραφα (χειρόγραφα) είτε πρόκειται για back up (ηλεκτρονικά) στο μέσο αποθήκευσης που επιθυμεί ο πελάτης.

Ο χώρος στον οποίο φυλάσσονται τα έγγραφα είναι προσβάσιμος μόνο στον project manager που έχει αναλάβει το project ενώ για τα ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένος χώρος με σταθερή θερμοκρασία για την αποφυγή φθορών σε ήδη καταπονημένο υλικό.

Τέλος σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί την άμεση συνάντηση και παράδοση των δεδομένων ή αυτή είναι αδύνατη λόγω ανωτέρας βίας η Operators παρέχει την επιλογή του της μεταφόρτωσης (upload) σε ασφαλή δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας της.