Καταχώρηση Δεδομένων

Ένα από τα σημαντικότερα γρανάζια στην εύρυθμη λειτουργία της κάθε επιχείρησης αποτελεί η συλλογή και η Επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν καθημερινά. Απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό είναι η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων (database) και η εισαγωγή σε αυτή των στοιχείων που χρειάζονται (data entry).


Offline Data Entry

Το Offline Data Entry δεν προϋποθέτει την χρήση του διαδικτύου για την περαίωση του έργου. Η καταχώρηση γίνεται σε λογισμικό που θα συμφωνηθεί και θα καλύπτει τις ανάγκες του project και η παράδοση της βάσης δεδομένων γίνεται σε φορητά οπτικοακουστικά μέσα (CD, DVD, USB Sticks, Εξ. Σκληρός Δίσκος) στον χρόνο που θα ζητηθεί.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Καταχώρηση σε Microsoft Office Word, Excel, Access
  • PDF Data Entry
  • Καταχώρηση αποδείξεων
  • E books Data Entry

 

Online Data Entry

Το Online Data Entry προϋποθέτει την χρήση διαδικτύου για την περαίωση του έργου. Η καταχώρηση γίνεται real time στο λογισμικό ή την web εφαρμογή που θα υποδείξει ο πελάτης. Έτσι του δίνεται η δυνατότητα να ελέγχει την πορεία υλοποίησης του έργου και να εργάζεται παράλληλα πάνω στα στοιχεία που καταχωρούνται.

Ενδεικτικά παραδείγματα:

  • Καταχώρηση σε remote application
  • Καταχώρηση προϊόντων σε e-shop
  • Captcha Data Entry
  • Online συλλογή δεδομένων και τεκμηρίωση
  • Καταχώρηση ερευνών, ερωτηματολογίων